Värdegrund

nolltolerans

Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar och diskriminering

För att barn ska kunna använda sina kunskaper, lära nytt och aktivera upptäckarglädje behövs goda relationer till pedagoger och kamrater och den trygghet som anknytning och en känsla av sammanhang kan ge. Barnet behöver språk, möjligheter till lek och goda förebilder i det som ska läras. Det förutsätter också utmaningar anpassade utifrån barnets utvecklingsnivå.

Pedagogerna arbetar dagligen med förhållningssätt för att bemötas, stötta och utmana barnen och ge barnen redskap till en social samvaro. Vi har en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen tas fram på nytt varje år av förskolans medarbetare tillsammans. Här finns en främjande och en förebyggande del som är konkreta och förankrade hos alla medarbetare. Planen är en handlingsplan och ett stöd för att utforma och justera verksamheten så att den är trygg för alla barn.

värdegrund

Hur vi arbetar utifrån vår värdegrund

Vi pratar med barnen om integritet, gränssättning och barns rättigheter, barnen får lära sig att var en bestämmer över sin egen kropp. Vår personal har kunskap om barns sexualitet, kan prata om intimitet och gränser, vi har också en tydlig plan för hur de ska agera om de får kännedom om övergrepp.
Hos oss är det rutin att alla som arbetar, om så bara en dag, måste visa upp giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om man inte kan visa upp ett registerutdrag utan anmärkning får man inte arbeta hos oss. Kravet på att visa registerutdrag är reglerat i Skollagen 2010:800 ( 1 kap. 31 §).
I samband med anställning får alla våra medarbetare skriva under et avtal där de intygar att de ska börja lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Vid misstanke om brott anmäler vi alltid till socialtjänsten.
Vi använder digitala dokumentations- och kommunikationsverktyg, bland annat Tyra, Instagram och Facebook, för att kommunicera med vårdnadshavare och andra intressenter. Innan vi publicerar bilder på barn behöver vi alltid vårdnadshavarnas samtycke. Oavsett samtycke gör vi medvetna val när vi publicerar bilder på webben och sociala media där man ser barnens ansikten.

värdeord

Våra värdeord ska genomsyra verksamhetens alla led

På Montessoriföreningen Maria ska värdeorden trygghet, glädje och respekt märkas och synas i allt vi gör. Alla pedagoger, barn och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar att se till att dagarna på förskolan präglas av trygghet, glädje och respekt.
Trygghet är för oss en av grundstenarna i värdegrunden. För oss är det viktigt att barn, personal och föräldrar känner sig trygga i förskolan. Vi ger barn trygghet genom anknytning, tillit, närvaro och tid. Trygga föräldrar förmedlar trygghet till sitt barn och därför är det av största vikt att vi får ett bra samarbete med våra vårdnadshavare. Vi behöver också ha en välfungerande kommunikation och det ger barnet och pedagogerna stöd i samspel och relation. Trygga pedagoger får vi genom samarbete, vi följer beslut och rutiner och vi visar förtroende för varandra.
Glädje är ett val som kan kräva en ansträngning men som alltid är värd investeringen. Vi vill att barnen ska få en positiv framtidstro. Genom att vistas i meningsfulla sammanhang präglade av nyfikenhet och engagemang, där man tillåts få bli sitt bästa jag och växa tillsammans med andra.
Vi vill att respekt ska genomsyra alla våra möten med både barn och vuxna för att skapa en trevlig social och pedagogisk miljö. För oss är respekt att lyssna på varandra och hjälpa barnen få ett väl fungerande samspel, visa förståelse för varandras olikheter, hjälpas åt och se våra olika styrkor och kompetenser. Vara varsam om varandra och det vi har runt oss, såväl levande som materiella ting.
Vi pratar med barnen om integritet, gränssättning och barns rättigheter, barnen får lära sig att var en bestämmer över sin egen kropp. Vår personal har kunskap om barns sexualitet, kan prata om intimitet och gränser, vi har också en tydlig plan för hur de ska agera om de får kännedom om övergrepp.
Hos oss är det rutin att alla som arbetar, om så bara en dag, måste visa upp giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om man inte kan visa upp ett registerutdrag utan anmärkning får man inte arbeta hos oss. Kravet på att visa registerutdrag är reglerat i Skollagen 2010:800 ( 1 kap. 31 §).
I samband med anställning får alla våra medarbetare skriva under et avtal där de intygar att de ska börja lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Vid misstanke om brott anmäler vi alltid till socialtjänsten.
Vi använder digitala dokumentations- och kommunikationsverktyg, bland annat Tyra, Instagram och Facebook, för att kommunicera med vårdnadshavare och andra intressenter. Innan vi publicerar bilder på barn behöver vi alltid vårdnadshavarnas samtycke. Oavsett samtycke gör vi medvetna val när vi publicerar bilder på webben och sociala media där man ser barnens ansikten.