Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Nationella mål och krav som finns för förskolan

Montessoriförskolan Marias systematiska kvalitetsarbete är helt och hållet inriktat mot de nationella mål och krav som finns för förskolan i läroplan och skollag. Det betyder att inga andra mål, såsom eventuella inriktningsmål i föreningen, styr verksamheten. Såväl forskning som beprövad erfarenhet visar att huvudmän som sätter de nationella målen i fokus för sin styrning och har en hög läroplansvaliditet i sin uppföljning av verksamheten, lyckas försäkra barn och föräldrar en utbildning där barnen utvecklar de kunskaper, färdigheter och värden som målen för förskolan tar fasta på, i betydlig högre utsträckning än huvudmän som inte har det.

En huvudman som styr och följer upp sin verksamhet på det sättet, och inte låter andra mål konkurrera med de nationella, är dessutom mindre utsatta för uppkomsten av brister i verksamheten till följd av yttre faktorer såsom exempelvis tillfällig personalomsättning. Med andra ord – den som leder mot målen, når målen. Det vill vi på Montessoriförskola Maria skapa de bästa förutsättningarna för! Våra barn ska omges av vuxna som arbetar tillsammans för att förverkliga läroplanens intentioner. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att synliggöra och skapa förutsättningar för ett förändrat kunnande och värdegrund mässig stabilitet och trygghet hos barnen till följd av pedagogernas arbete och huvudmannens prioritering av resurser och arbete för att stödja detta. Formerna för det systematiska kvalitetsarbetet ska löpande utvecklas med detta i åtanke. 

vår verksamhet

Huvudmannens kvalitetsarbete

Utgångspunkten för huvudmannens kvalitetsarbete på Montessoriföringen Maria (uppföljning och utveckling av utbildningen i förskolan) är 4 kap 3§ och 5-8§§skollagen (2010:800):
Utgångspunkten för enhetens systematiska kvalitetsarbete är kap. 2.6 uppföljning, utvärdering och utveckling i läroplanen för förskolan och 4 kap. 3-8 §§ skollagen.