Om Montessori

Om Maria Montessori

Italiens första kvinnliga läkare

Maria Montessori (1870 – 1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda och missgynnade barn. Hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans. Hon utvecklade successivt pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och hon lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande.

Hon frågade sig då om inte hennes idéer inte skulle fungera minst lika väl på helt friska barn. Hennes pedagogik byggde bl.a. på noggranna observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Denna pedagogik grundar sig också på en klar uppfattning om målet för uppfostran och på en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden. 

Montessori miljön

Förberedd miljö för
barnets utveckling

Montessoripedagogiken bygger på en väl genomtänkt förberedd miljö där samtliga aktiviteter, tillika material enligt Lpfö18 riktlinjer, alltid finns tillgängligt för barnet varje dag. Inom vårt pedagogiska arbetssätt har vi matematik, språk, kultur, geografi, historia, musik, konst, zoologi, biologi, botanik, vetenskap, teknik, praktiska vardagliga och sinnestränande material och aktiviteter.

Samtliga material och aktiviteter ingår i vår förberedda miljö som ger barnen förutsättningar att utveckla koncentration, självständighet, koordination och rörelse, ordning, ett lustfyllt lärande, socialt samspel som inkluderar solidaritet, respekt, empati och värdegrund.

I den förberedda montessorimiljön ges barnet möjlighet till vidare utforskning och experimenterande där kreativitetsförmågan stimuleras, såväl inomhus som utomhus.
Utomhus ges barnen förutsättningar att fortsätta det kreativa utforskandet som påbörjats inomhus där de kan få erfara kretslopp, odling, kompostering, djurliv och hållbar utveckling.