Om Maria Montessori

Maria Montessori (1870 – 1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda och missgynnade barn. Hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans. Hon utvecklade successivt pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och hon lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande.

Hon frågade sig då om inte hennes idéer inte skulle fungera minst lika väl på helt friska barn. Hennes pedagogik byggde bl.a. på noggranna observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Denna pedagogik grundar sig också på en klar uppfattning om målet för uppfostran och på en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.